Denný klub 3-6 rokov

Do denného klubu Slnečnica prijímame deti od približne troch rokov života, kedy sa prejavuje ich túžba samostatne zvládať samoobslužné aktivity. Je nám potešením, že sa o ne môžeme s láskou a rešpektom starať až do predškolského veku.

V Slnečnici na nich čaká zmiešaná skupina detí, ktorá so sebou prináša mnohé benefity, ako učenie sa od starších kamarátov, pomoc mladším, rozvoj empatie a upevnenie dôležitosti hneď po pevných rodinných väzbách patriť do väčšej spoločenskej skupiny. V priebehu dňa sú detí prirodzene rozdeľované do menších skupín, predovšetkým v závislosti od ich osobného vývoja, aktuálnych záujmov či senzitívnym obdobiam zameraným na rozvoj špecifických zručností.

Sprievodkyne Slnečnice deti nie len trpezlivo sprevádzajú dôležitými prezentáciami materiálov a pomôcok, ale snažia sa aj v osobných rozhovoroch deti podporiť v ich rozhodovaní a samostatnosti, pričom denne deti pri aktivitách nerušene pozorujú a svoje pozorovania si zaznamenávajú spolu s postrehmi o záujmoch a napredovaní každého dieťaťa. Keďže je pre nás prepojenie medzi klubovým a domácim prostredím veľmi dôležité, úzko komunikujeme s rodičmi, ktorých na individuálnych alebo spoločných stretnutiach informujeme o pokrokoch, novozískaných návykoch spolu s odporúčaniami na podporu detí v domácom prostredí. Počas adaptácie nových detí prebieha spätná väzba na dennej báze.

Vďaka rešpektujúcemu prístupu, partnerskej komunikácii či rôznym cvičeniam, počas ktorých si prehrávame pre deti náročné situácie, ukazujeme deťom, ako sa tieto dajú prekonať. Aj tieto aktivity prispievajú k budovaniu sebadôvery u detí, schopnosti láskyplne vyjadriť svoj názor, rešpektujúco obhájiť svoj vlastný postoj, no zároveň vnímať potreby okolia, či už pripraveného prostredia, prírody naokolo ale predovšetkým malých aj veľkých ľudí okolo seba, aby aj v budúcnosti svojim správaním nezranili ich city.

Počas týždňa ponúkame deťom okrem montessori aktivít, ktoré sú deťom neustále k dispozícii v pripravenom prostredí ,rôzne iné aktivity. Patrí medzi ne predovšetkým predškolská príprava, ku ktorej sa veľmi rady pridávajú aj deti, ktoré ešte nemajú vek ale  za to znalosti predškolákov. V poobedných hodinách Slnečnica ponúka viaceré krúžky, ako napríklad:

-angličtinu s rodenou Angličankou Lisou (jedenkrát v týždni)

-tanečnú prípravu s baletkou zo Slovenského národného divadla Simonkou (dvakrát v týždni)

-arteterapiu zameranú na spracovanie emócií s Emou

-pohybové cvičenia na našom športovom ihrisku s Jankou alebo Mariánom

-kreatívne poobedia s Luckou

-prechádzky do blízkeho okolia minimálne jedenkrát v týždni

-zmysluplný pobyt a prácu v našej záhradke, o ktorú sa spoločne staráme, sadíme kvietky, zeleninu, staráme sa o okolie a zvieratká. Držíme sa motta, že neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie a preto chodíme von za každého počasia.

Veľmi dôležitá je pre nás aj zdravá strava a preto spolupracujeme s dodávateľmi jedla s jedálničkom prispôsobeným našim potrebám. Na desiatu ponúkame ovocie, zeleninu a oriešky. Na olovrant deti dostávajú kváskové pečivo, cereálie s rastlinným mliekom či domáci koláč. Vyhýbame sa predovšetkým sladkostiam z rafinovaného cukru a jedálniček vieme prispôsobiť aj rôznym alergickým predispozíciám.

Prihlásiť dieťa do denného klubu Slnečnica môžete vyplnením prihlášky.

Vzdelávacia skupina detí vo veku 6-12r

Slnečnica od začiatku školského roka 2019/2020 s veľkým potešením uviedla do života skupinu školákov prvého stupňa základnej školy. Ide o domškolácku skupinu, v ktorej sú deti zapísané na rôznych kmeňových školách, ktoré si deti vybrali spolu s rodičmi a požiadali pre svoje deti o individuálny študijný plán. Učenie sa v akoby starej malotriedke so sebou prináša mnohé výhody. Dokážeme tu vytvoriť podmienky pre individuálny rast každého dieťaťa, vzdelávať nie len v zmysle montessori kurikula ale napĺňať aj štandardy Štátneho vzdelávacie programu.

Okrem toho si vo vzdelávaní vyberáme metódy, ktoré považujeme za efektívne a prínosné pre intelektuálny rozvoj detí a ktoré im vedomosti sprostredkúvajú zmysluplne, ucelene, v systematickej a logickej následnosti. Napríklad v oblasti slovenského jazyka používame novátorskú metódu Sfumato, v oblasti učenia sa nových slovíčok z cudzieho jazyka zasa metódu Goldlist. Naše vyučovanie má prvky zážitkového, projektového a praktického vzdelávanie, pri ktorom nasledujeme individuálne potreby, predpoklady či tempo každého dieťaťa.

Deti sa učia, zabávajú, pracujú a hrajú vo viacerých blokoch v doobedných aj poobedných hodinách. Aktivity sú rozdelené na akademické, voľnočasové, pohybové či kreatívne. Súčasťou každodennej rutiny je aj starostlivosť o prostredie, v rámci ktorého deti upratujú, chystajú si jedlo, starajú sa o rastliny, zvieratá či záhradu.

Prihlásiť dieťa do vzdelávacej skupiny Slnečnice môžete vyplnením prihlášky.

Menu