Podporte nás

Slnečnica sa začala nenápadne formovať, keď si skupina mamičiek povedala, že chcú pre svoje deti niečo iné ako ponúkajú tradičné škôlky. Pozorovali u svojich detí prirodzenú  túžbu po poznávaní a tú chceli podporovať a rozvíjať ich potenciál naplno, podľa ich individuálnych potrieb.

V Montessori pedagogike našli kombináciu výchovy a vzdelávania podľa vývinovej psychológie spolu s rešpektujúcou a partnerskou komunikáciou s dieťaťom, využitie vnútornej motivácie dieťaťa k učeniu a rozvoju jeho osobnosti, slobodu dieťaťa a zároveň pevné hranice.

A tak v roku 2017 začali doma budovať klub pre svoje deti. Ich činnosť čoskoro vzbudila záujem ďalších rodičov a ako tento záujem zvonku rástol, mamičky zo Slnečnice sa rozhodli presunúť sa do väčších priestorov a ponúknuť verejnosti svoje služby ako Montessori „škôlka“. Neskôr v roku 2019 sa začali venovať aj vzdelávaniu školákov.

Záujem o  tento typ výchovy a vzdelávania stále rastie, no tradičné systémové školstvo sa ťažko prispôsobuje zmenám a reformy realizuje len pomaly. Je dôležité aby rodičia mali možnosť výberu aj z iných výchovno-vzdelávacích alternatív.

Metóda Márie Montessori inšpirovala vývoj alternatívnych edukačných programov na celom svete. Podľa niektorých odborníkov je Montessori pedagogika jeden zo základných prúdov pedagogického myslenia, ktorý bude určovať charakter výchovy v 21. storočí. Jednou z ambícií Komunitného montessori klubu Slnečnica je nie len uspokojiť potreby rodičov po kvalitnom a nadštandardnom vzdelávaní, ale aj inšpirovať slovenské školstvo v pokroku smerom k inovatívnym metódam.

Ako občianske združenie sme financovaní hlavne z pravidelných príspevkov od rodičov a z rôznych grantov a dotácií, o ktoré sa každoročne uchádzame. Grantové a dotačné schémy  však bývajú účelovo viazané, konkurencia uchádzačov je veľká a tak z nich nedokážeme pokryť všetky náklady, napríklad na zlepšenie a rozšírenie priestorov klubu, stavebné úpravy, či personálne výdavky na kvalifikovaný a skúsený personál v tejto špecifickej oblasti akou montessori pedagogika je.

Finančnú záťaž nemôžme neprimerane prenášať ani na rodičov, keďže našim cieľom je aby montessori vzdelávanie bolo čo najdostupnejšie. Preto hľadáme pravidelných darcov, ktorí by nám pomohli hradiť nevyhnutné výdavky, aby sme naďalej mohli posúvať vpred deti, školstvo, našu budúcnosť.

Môžete nás podporiť

Prehľad získaných financií z rôznych projektov

Z doterajších projektov Slnečnica hradila najmä finančne náročné pomôcky pre škôlku a školu, nábytok a zveľadila záhradu, nakúpila záhradný domček, ihrisko, náradie a pod.

Rozvoj predškolskej zrelosti v zmysle montessori pedagogiky

V Komunitnom montessori klube Slnečnica chceme v zmysle montessori pedagogiky deti pripraviť na bezproblémový začiatok povinnej školskej dochádzky. Pracujeme s atraktívnym zmyslovým materiálom, deti vzdelávame formou hry a budujeme u nich nie len záujem o školské povinnosti ale aj dôležité návyky, ktoré im uľahčia nástup do školy.

Montessori herničky pre deti a seniorov

Cieľom nášho projektu je vytvorenie podnetného priestoru na učenie sa detí a mládeže, na trvalé sprostredkovanie príležitosti pre posilnenie dôležitých väzieb medzi mládežou a staršou generáciou obyvateľov mesta Trnava prostredníctvom práce s montessori pomôckami a aktivitami na herničkách a workshopoch organizovaných Komunitným montessori klubom Slnečnica.

Montessori záhrada, prírodná učiteľka

Komunitná montessori záhrada, ktorá učí deti nie len pestovať, ale i podporuje zážitkové učenie matematiky, biológie, chémie aj estetiky. Dieťa sleduje, čo sa stane s vajíčkom v komposte, či spoznáva obyvateľov hmyzieho hotela. V záhrade si môže potešiť telo aj ducha i širšia verejnosť, tešíme sa na  odovzdávanie múdrostí a pestovateľských skúseností od spriatelených dôchodcov, no aj od odborníkov.

Menu