Tu napísa pekný pokec o montessori pedagogike, ako: (skopírované z little monkey:)

Základom nášho programu pre deti v klube Slnečnica je rozvoj podľa individuálnych potrieb dieťaťa rešpektujúc ľudské tendencie. Prostredníctvom didaktického Montessori materiálu a zmyslových aktivít dieťa môže nadobudnúť súbor kognitívnych a grafomotorických zručností. Za dôležitejšie však považujeme rozvoj hodnotovej orientácie, vôle, sociálnych zručností a emociálnej inteligencie v rešpektujúcom nesúťaživom prostredí.

Dieťa centrom pozornosti

Na rozdiel od tradičného poňatia, kde sa od učiteľa očakáva dominancia, autorita a primárna aktivita v procese učenia, v našej triede je učiteľova pozícia v úlohe sprievodcu a pomocníka dieťaťu, ktoré sa učí vlastnou činnosťou prostredníctvom zmyslového vnímania. Jeho úlohou je pozorovať každé dieťa a byť mu nápomocný v procese jeho samostatného učenia. Tento vzťah je plne rešpektujúci a partnerský, s vedomím slobody a zodpovednosti.

Absorbujúca myseľ

Vaše dieťa má približne do šiesteho veku života jedinečnú schopnosť absorbovať zo svojho okolia všetky podnety ako špongia. Prostredníctvom tejto vlastnosti sa dieťa veľmi rýchlo a nevedome učí bez vynaloženia veľkého úsilia. Neskôr po odznení absorbujúcej mysle bude musieť vyvinúť vedomé úsilie, aby sa niečo naučilo. Preto je dôležité, čo do svojho dieťaťa vložíte práve v období prvých 6 rokov.

Sebarealizácia

Detské pohyby nie sú náhodné. Pod velením svojho ega buduje dieťa základy nevyhnutné pre koordináciu a cieľavedomý pohyb v súčinnosti s jeho psychikou. Sebarealizácia je možná len vtedy, ak je dieťaťu poskytnutá sloboda vybrať si činnosť, po ktorej prahne jeho duša. Voľba je inštinktívnou záležitosťou a vedie dieťa k výberu činnosti, ktorá podporuje jeho vývin.

Súdržnosť a zdvorilosť

Mnoho ľudí, ktorí navštívili našu triedu sú prekvapených atmosférou, v ktorej deti pokojne pracujú a správajú sa k sebe s rešpektom a láskavo. Prostredie v škôlke je navrhnuté tak, aby deti túžili prejaviť sa prostredníctvom svojho „najlepšieho ja“. Pomocou lekcií zdvorilosti, ladnosti a slušnosti vedieme deti k ústretovosti, pravidlám slušného správania a učíme ich ako nenásilne riešiť konflikty či pracovať so svojim hnevom. Výsledkom je súdržné spoločenstvo malých detí.

Sloboda

Slobodné rozhodovanie detí podľa svojich preferencií umožňuje pozorovať ich duševné a vývinové potreby. Táto sloboda nie je žiadna bezhraničná voľnosť, ale sloboda v rámci platných pravidiel, ktoré umožňujú sociálne spolužitie. Sloboda v zmysle samostatného a zodpovedného jednania a jasných dôsledkov prekročenia týchto pravidiel bez útoku a ponižovania osobnosti dieťaťa z pozície autority.

Máme radi plný dom

… ale liečime sa doma! Little Monkey je odvždy otvorená pre všetky deti, ktoré sú na to pripravené a v niektorých prípadoch aj s pomocou asistenta. Nebojíme sa integrácie, ale viac nás teší inklúzia. Snažíme, aby bolo naše prostredie vhodné aj pre deti, ktoré to majú v niečom náročnejšie. A preto sme veľmi prísny na infekčné choroby.

Koncentrácia

Dieťa, ktoré si samostatne a slobodne vyberie činnosť, ktorá ho zaujíma, je ponorené do aktivity a opakuje ju tak dlho, kým sa jeho potreba nenasýti. V tomto procese sústredenia dochádza nielen k učeniu sa koncentrovať, ale aj k vytváraniu nervových spojení v mozgu, ktoré zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa.

Zmiešaný kolektív

Keďže program u nás prebieha na základe individuálneho tempa dieťaťa, vaše dieťa môže pracovať samostatne podľa vlastného uváženia a realizovať sa v akejkoľvek činnosti, či pracovať s didaktickým materiálom, ktorý si samo zvolí. Zároveň sa však zúčastňuje na živote vo vekovo zmiešanej komunite detí. Mladšie deti sa učia od starších pozorovaním a ťažia z ich príkladu. Staršie deti na druhej strane preberajú zodpovednosť za vedenie mladších a získavajú sebavedomie.

Spolupráca s rodinou

Naše prostredie je špecificky usporiadané, aby čo najlepšie reflektovalo individuálne potreby detí. Citlivo sa upravuje viac krát počas roka, aby reagovalo na ich aktuálny prirodzený vývoj. Potreby jednotlivca sú u nás podriadené dobru celého kolektívu a slobode druhého. Sú deti, ktorým niekedy viac vyhovuje tráviť čas voľne v lese alebo imaginatívnymi hrami. Vždy odporúčame rodičom hľadať prostredie zladené s filozofiou rodiny a nehľadať ho pre seba, ale pre svoje dieťa.

Vnútorná motivácia

Dospelí sú vyškolení tak, aby cez pozorovanie dieťaťa vedeli odhadnúť, čím je dieťa pri svojej činnosti motivované a vedeli mu ponúknuť aktivity na základe jeho unikátneho vývoja a v súlade s jeho potrebami. Vlastné učenie sa neodohráva prostredníctvom lekcií, ale cez samostatnú prácu dieťaťa. K činnosti ho vedie jeho vlastná vnútorná motivácia, je fascinované možnosťou skúmania a zdokonaľovania sa. Našou úlohou je podporiť ho v jeho činnosti.

Práca rúk

Keď vaše trojročné dieťa vstúpi do našej triedy, pravdepodobne bude svoje prvé dni tráviť aktivitami praktického života: presýpať, prelievať, zametať, piecť chlieb, čistiť listy rastlín, aranžovať kvety do vázy, umývať riad či leštiť zrkadlo. Aj staršie deti milujú praktické aktivity – strúhajú mrkvu na šalát, vyšívajú, tkajú či pracujú v záhrade. Prostredníctvom práce rúk, sa dieťa cíti súčasťou života dospelého, čím rastie jeho sebavedomie a stáva sa zodpovedným. Práca rúk zušľachťuje ducha.

Prirodzené prostredie

Prostredie, v ktorom vaše dieťa trávi svoj deň, je plne prispôsobené detským potrebám. V otvorených policiach, ku ktorým má dieťa voľný prístup, je k dispozícii široké spektrum aktivít, ktoré rozvíjajú potenciál dieťaťa a zároveň prebúdzajú jeho záujem o skúmanie nových oblastí. Súčasťou prirodzeného prostredia sú i vonkajšie aktivity, starostlivosť o záhradu, pestovanie rastlín a lezecká stena, pre rozvoj koordinácie a hrubej motoriky a samozrejme naše piatkové expedície.

Pracovný cyklus

Vaše dieťa väčšinu času strávi v sebouriadených aktivitách. Tento čas nazývame pracovný cyklus trvajúci 3 hodiny zväčša v dopoludňajších hodinách. Dieťa má možnosť pracovať s materiálom aj poobede, ale okrem toho sa môže rozhodnúť aj pre skupinové aktivity, prípadne krúžky.

Princíp samostatnosti

Samostatná cesta napĺňania prianí a potrieb rozvíja vnímanie, sebaporozumenie, kreativitu a schopnosť myslieť, teda inteligenciu. Dieťa robí nezávislým skutočnosť, že nepotrebuje potvrdenie (pozitívne alebo negatívne) o správnosti vykonanej činnosti. Dôležitý znak pomôcok, ktoré používame je „zabudovaná“ kontrola chýb. Dieťa sa tak naučí vnímať chybu nie ako niečo negatívne, ale ako bežnú súčasť činnosti, príp. jej logický dôsledok.

Špeciálny didaktický materiál

Maria Montessori ako vedkyňa a lekárka pozorovala deti vyše 50 rokov a vyvinula pre nich „hračky“, ktoré umožňujú pochopiť abstraktný svet. Experimentovaním s nimi si deti vycibria svoje zmysly, zdokonalia slovnú zásobu a môžu položiť základy čítania a písania. Vďaka svojej zvedavosti a prirodzenému záujmu môžu získať predstavu o desiatkovej sústave, spoznať geometrické tvary, rôzne krajiny sveta, zvieratá a rastliny. Vďaka tomu získajú presvedčenie, že “učenie” je radostné.

Osobnosť učiteľa

Dospelý pôsobí ako rovnocenný partner, pomáha dieťaťu objavovať a učiť sa, prejavuje maximálnu otvorenosť, ústretovosť, trpezlivosť a rešpekt k individualite. Ide príkladom. Je zameraný na dieťa, vyrovnaný, vnímavý, podporuje myslenie dieťaťa a proces uprednostňuje pred výsledkom. Tým si buduje prirodzenú autoritu a nie autoritu danú jeho povolaním. Pozoruje činnosť dieťaťa a spätne získava informácie pre jeho potreby, čo vedie k aktualizácii prostredia a tvorivých činností.

Láska k prírode

V Little Monkey vedieme deti nielen k vnímaniu vlastnej individuality a jej miesta medzi ostatnými, ale aj k vnímaniu človeka ako bytosti, ktorá je nerozlučne spätá s prírodou a jej cyklami. Ochrana prírody je samozrejmá ako ochrana vlastného zdravia. Príroda je zároveň najlepšou učiteľkou, preto sa v nej snažíme tráviť veľa času, poznávať ju a aj naše miesto v nej.

Láska k umeniu

Získaním zmyslu pre rytmus a poznávaním tónov získa vaše dieťa základy nevyhnutné pre rozvoj matematického chápania. V tvorivých výtvarných aktivitách sa bude rozvíjať jeho jemná motorika či zmysel pre krásu. Zároveň však môže nadobudnúť poznatky o významných umelcoch cez expedície do galérii. To najpodstatnejšie však je, že sa môže naučiť milovať umenie a pochopiť diverzitu sveta, čo postaví základy jeho rešpektu k inakosti.

Práca s ocenením

Dospelí sa snažia vyjadrovať tak, aby nehodnotili a neposudzovali, ale dávali najavo, že dieťa sa naučilo niečo nové alebo mu prejavujú svoju náklonnosť a účasť. Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a tiež potrebuje mať radosť zo svojej práce. Neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých obmedzuje jeho slobodnú voľbu činnosti. Dieťa má cítiť uspokojenie z práce, ktorú robí – nerobiť činnosť pre naplnenie predstáv dospelého, pre pochvalu alebo známky.
Menu